دانلود مقاله زندگي نامه راسل 55ص

دانلود مقاله زندگي نامه راسل 55ص

دانلود مقاله زندگي نامه راسل 55ص

شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (زندگي نامه راسل 55ص) را تهیه فرمایید.


نوع فایل : word (..doc) - شامل 52 صفحه


قسمتی از متن :


 


1


‏زندگي نامه راسل‏ :


‏مقدمه:


‏تقريبا همه اذعان دارند كه از ميان همه فيلسوفان بريتانيايي معاصر،برتراند ‏راسل در سراسر جهان از همه مشهور تر است.اين امر تا حدي ناشي از اين ‏واقعيت است كه او تعداد بس معتنابهي كتاب و مقاله در زمينه مباحث اخلاقي ‏،اجتماعي و سياسي نوشته و منتشر كرده است كه آميخته به چاشني سخنان بر ‏انگيزاننده است و در سطحي نوشته شده است كه براي عامه اي كه ندرتا مي ‏توانند خدمات فني تر او را به انديشه فلسفي دريابند‏ و‏قابل فهم است. و ‏عمدتا اين رده از انتشارات است كه راسل را پيامبر اومانيسم ليبرال،قهرمان ‏كساني كه خود را خردگرا مي شمارند،آزاد از قيد و بندهاي جزمهاي ديني و ‏مابعدالطبيعي و در عين حال شيفته آرمان آزادي انساني-در مخالفت با ‏توتاليتاريسم-و نيز آرمان پيشرفت سياسي بر وفق اصول عقلاني گردانده ‏است.همچنين مي توانيم تعهد او را در ادوار مختلف زندگيش به طرفگيري ‏خاص،گاه طرفگيري غير مردم پسند،در مسائل مبتلا به عام و حائز اهميت براي ‏همگان،از علل افزايش شهرت او ياد كنيم.او هموره شجاعت دفاع از معتقداتش را ‏داشته است.و تركيب يك شخصيت اشرافي،فيلسوف،مقاله نويس ولتري و ستيهنده ‏پرشور،طبعا در روحيه عامه اثر گذارده است.


‏اگر از يك سو منطق رياضي و از سوي ديگر احكام اخلاقي عيني،ارزشي و سياسي ‏را از فلسفه حذف كنيم،آنچه باقي مي ماند آن است كه شايد بتوان فلسفه كلي ‏راسل ناميد،كه في المثل عبارت است از مباحث شناخت شناسي و مسائل ‏مابعدالطبيعي.اين فلسفه كلي از يك سلسله مراحل و جهشها گذشته است و ‏نمايانگر آميزه غريبي از تحليل تند و تيز ونيز ناديدن عوامل ذي ربط مهم ‏است.ولي به مدد روش يا روشهاي تحليلي او يگانه و يكپارچه شده است.و فراز و ‏نشيب ها چندان عظيم نيست كه اظهار طنز آميز پرفسور چ. د. براود را به ‏معناي ظاهريش حمل كنيم كه مي گويد:«چنانكه همه ميدانيم،جناب راسل هر چند ‏سال يك نظام فلسفي تازه عَلَم مي كند» در هر حال فلسفه كلي راسل ارائه ‏دهنده سير استكمالي جالب توجه اصالت تجربه بريتانيايي در پرتو شيوه هاي ‏فكري بعدي است كه خود او در آن سهم عمده اي داشته است‏ .


1


‏زندگي نامه راسل‏ :


‏مقدمه:


‏تقريبا همه اذعان دارند كه از ميان همه فيلسوفان بريتانيايي معاصر،برتراند ‏راسل در سراسر جهان از همه مشهور تر است.اين امر تا حدي ناشي از اين ‏واقعيت است كه او تعداد بس معتنابهي كتاب و مقاله در زمينه مباحث اخلاقي ‏،اجتماعي و سياسي نوشته و منتشر كرده است كه آميخته به چاشني سخنان بر ‏انگيزاننده است و در سطحي نوشته شده است كه براي عامه اي كه ندرتا مي ‏توانند خدمات فني تر او را به انديشه فلسفي دريابند‏ و‏قابل فهم است. و ‏عمدتا اين رده از انتشارات است كه راسل را پيامبر اومانيسم ليبرال،قهرمان ‏كساني كه خود را خردگرا مي شمارند،آزاد از قيد و بندهاي جزمهاي ديني و ‏مابعدالطبيعي و در عين حال شيفته آرمان آزادي انساني-در مخالفت با ‏توتاليتاريسم-و نيز آرمان پيشرفت سياسي بر وفق اصول عقلاني گردانده ‏است.همچنين مي توانيم تعهد او را در ادوار مختلف زندگيش به طرفگيري ‏خاص،گاه طرفگيري غير مردم پسند،در مسائل مبتلا به عام و حائز اهميت براي ‏همگان،از علل افزايش شهرت او ياد كنيم.او هموره شجاعت دفاع از معتقداتش را ‏داشته است.و تركيب يك شخصيت اشرافي،فيلسوف،مقاله نويس ولتري و ستيهنده ‏پرشور،طبعا در روحيه عامه اثر گذارده است.


‏اگر از يك سو منطق رياضي و از سوي ديگر احكام اخلاقي عيني،ارزشي و سياسي ‏را از فلسفه حذف كنيم،آنچه باقي مي ماند آن است كه شايد بتوان فلسفه كلي ‏راسل ناميد،كه في المثل عبارت است از مباحث شناخت شناسي و مسائل ‏مابعدالطبيعي.اين فلسفه كلي از يك سلسله مراحل و جهشها گذشته است و ‏نمايانگر آميزه غريبي از تحليل تند و تيز ونيز ناديدن عوامل ذي ربط مهم ‏است.ولي به مدد روش يا روشهاي تحليلي او يگانه و يكپارچه شده است.و فراز و ‏نشيب ها چندان عظيم نيست كه اظهار طنز آميز پرفسور چ. د. براود را به ‏معناي ظاهريش حمل كنيم كه مي گويد:«چنانكه همه ميدانيم،جناب راسل هر چند ‏سال يك نظام فلسفي تازه عَلَم مي كند» در هر حال فلسفه كلي راسل ارائه ‏دهنده سير استكمالي جالب توجه اصالت تجربه بريتانيايي در پرتو شيوه هاي ‏فكري بعدي است كه خود او در آن سهم عمده اي داشته است‏ . 


 
 


تصاویری از چند صفحه نخست فایل :


 


توجه فرمایید بدلیل تهیهی تصویر با نرم افزار های انگلیسی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی باشد که در فایل اصلی این چنین نیست


خرید آنلاین