فلسفه تربیت فلسفه آموزش وپرورش

فلسفه تربیت فلسفه آموزش وپرورش


فلسفه تربیت فلسفه آموزش وپرورش

حجم فایل : 237.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 146
بسم الله الـرحمن الــرحیم شناسنامه درس

نام درس : فلسفه آموزش وپرورش
فلسفه تربیت(فلسفه آموزش وپرورش) معرفی طرح درس: در این درس (فلسفه آموزش وپرورش)تعریف فلسفه -معنی ومفهوم تربیت- مفهوم فلسفه تربیت - پندار گرائی وتربیت-واقع گرائی وتربیت-ماده گرائی وتربیت-عمل گرائی وتربیت-اسلام وتربیت، با استفاده از روشهای مختلف تدریس برای دانشجویان در ساعــات معین وبرنامه ریزی شده تدریس می شود. اهداف درس هدف کلی:دانشجویان رشته علوم تربیتی با گذراندن این درس با مفاهیم فلسفه ،معنی ومفهوم تربیت،مفهوم فلسفه تربیت وهمچنین با مکاتب مختلف فلسفی آشنا شده وآنرا فرا می گیرند.

اهداف جزئی :دانشجویان باید بتوانند :
1.فلسفه را تعریف نمایند
2.معنی ومفهوم تربیت را بیان نمایند
3.فلسفه تربیت را تعریف کنند
4.مکاتب مختلف فلسفی را با پیروان آن مکاتب و مشخصات ودیدگاههای آن مکتبها را توضیح دهند.
5.نظر اسلام را در مورد تربیت بیان نمایند. جایگاه درس
دراین درس ،دانشجویان رشته علوم تربیتی که از دروس تخصصی میباشد وتعداد 3واحد درسی است با مکاتب مختلف فلسفی که مربوط به رشته ی تحصیلی شان است با گذراندن این درس به جایگاه واهمیت تربیت (فلسفه تربیت)در نظام آموزش وپرورش پی خواهند برد. فهرست مطالب عنوان
مقدمه
گفتار اول -- فلسفه چیست؟
گفتار دوم -- تربیت چیست؟
گفتار سوم -- فلسفه تربیت
گغتار چهارم -- پندار گرائی وتربیت
گفتار پنجم -- واقع گرائی وتربیت
گفتار ششم -- ماده گرائی وتربیت
گفتار هفتم -- عمل گرائی و تربیت
گفتار هشتم -- اسلام و تربیت مـــقدمه فلسفه به عنوان ابزاری بنیادین می تواند ما را در کنجکاوی در محتوای پاسخها ،سبک و سنگین کردن اندیشه ها و شیوه های اندیشیدن و نیز اشتیاق و علاقه برای گزینش بهترین آنها ما را وارد می کند که به فلسفه روی بیاوریم . به قول ویلیام همین وقتی در دنیای فلسفه قدم می گذراید اجباراً در ارتباط با عالمی هستند که بکلی از انچه در کوچه و خیابان پشت سر گذارده اید تفاوت دارد. دنیای فلسفه -- دنیایی است پاک و منزه که همه چیز در ان روشن است و درست در جای خودر قرار دارد. از درهم ریختگی خبری نیست . یعنی فیلسوف از همان واقعیت های درهم و برهم دنیائی روشن و منظم برایتان ترسیم می کند . در این دنیا اثری از تناقضات نیست و آئین خرد ومبانی اندیشمندی خطوط اصلی آن را ترسیم می کنند.
گفتار اول ــــ فلسفه چیست؟ تعریف تعریف تعریف در لغت یعنی شناساندن و منظور از آن این است که پدیده یا امری یا شیئی را به طور جامع به دیگران بشناسانیم. طوری که گوینده و شنونده ،یا نویسنده ،و خواننده دارای درک مشترکی از آن باشند. الف -- تعریف با کلمه یا عبارتی توصیفی آغاز می شود مانند این که می گوئیم فلان چیز،عبارتست از, پدیده ایست که و ... ب- کلمات یا صفاتی را برای تعریف بکار می بریم که بسیاری از مردم مخصوصا...

خرید آنلاین